ទ្រឹស្ដីបទ អ្នកនិពន្ធ វ៉ាន់ ឃា ( Author: Van Khea)

តាង K ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ \Delta ABC។ កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK កាត់ជ្រុង BC, CA, AB រៀងគ្នាត្រង់ $D, E, F$ រួចកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ \Delta ABC រៀងគ្នាត្រង់ P, Q, R។ តាង QR, RP, PQ កាត់កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK រៀងគ្នាត្រង់ X, Y, Z
ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ
\displaystyle \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+\frac{BK}{KY}\cdot \frac{YE}{EB}+\frac{CK}{KZ}\cdot \frac{ZF}{FC}=4
image 2015
សំរាយបញ្ជាក់
អនុវត្តទ្រឹឹស្ដីបទ (vankhea) យើងមានៈ
https://kheavan.wordpress.com/2015/05/28/%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%91-%E1%9E%9C%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B-%E1%9E%83%E1%9E%B6-van-kheas-theorem/
\displaystyle \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+\frac{BK}{KQ}\cdot \frac{QE}{EB}+\frac{CK}{KR}\cdot \frac{RF}{FC}=2
\displaystyle \frac{BK}{KY}\cdot \frac{YE}{EB}+\frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}+\frac{CK}{KR}\cdot \frac{RF}{FC}=2
\displaystyle \frac{CK}{KZ}\cdot \frac{ZF}{FC}+\frac{BK}{KQ}\cdot \frac{QE}{EB}+\frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=2
បូកអង្គនិងអង្គនៃសមភាពខាងលើយើងបានៈ
\displaystyle \sum \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+2\sum \frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=6
អនុវត្តទ្រឹស្ដីបទ (vankhea) ទី២ យើងមានៈ
https://kheavan.wordpress.com/2015/06/01/%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9F%96-%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92/
\displaystyle \sum \frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=1
ដូចនេះយើងបានៈ
\displaystyle \sum \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}=6-2=4

Advertisements