ទ្រឹស្ដីបទ Menelaus

Advertisements

ទ្រឹស្ដីបទ Ceva

ទ្រឹស្ដីបទ Stewart

ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ 2012

ក្រុមគណិតវិភាគ

នេះជាក្រុមគណិតវិភាគនៅក្នុង ហ្វេសបុក

ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ !!

ទ្រឹស្ដីបទទី 3 (vankhea) ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ