គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស Olympic

vankhea1vankhea2vankhea3

Advertisements

សំរាយបញ្ជាក់សមភាព

2013

ប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានី 2013 លំហាត់លេខ IV

22222

គណិតវិទ្យា: ត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែ

post now​ 2013

Proved by Mateescu Constantin

2013.

Vacs’ inequality

173174175

ទំនាក់ទំនងចំងាយពីចំនុចមួយក្នុងត្រីកោណ និងកំពស់នៃត្រីកោណ

Need to post now