ចំងាយពីផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងទៅកន្លះបន្ទាត់កាត់តាមផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅនៃត្រីកោណ

 

 

 

201319

 

Download solution here

Advertisements

ទំនាក់ទំនងរវាងកំពស់, កាំរង្វង់ចារឹកក្នុង, កាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ នៃត្រីកោណមួយ

602819_4073397439229_9690170_n

An example figure

2013

វិសមភាពនៃបណ្ដារង្វង់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ

2013

វិសមភាពនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ

2013

វិសមភាព បណ្ដារង្វង់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ

vankhea problem

វិសមភាពក្នុងធរណីមាត្រ

2013