វិសមភាព S.O.S

ពាក្យសរសេរកាត់ SOS គឺបានមកពីពាក្យពេញនៃភាសាអង់គ្លេសថា Sum Of Square

វិសមភាពនេះត្រូវបានចែងដូចខាងក្រោមៈ

ចំពោះចំនួនពិតវិជ្ជមាន a, b, c គេបានៈ

\displaystyle S=S_a(b-c)^2+S_b(c-a)^2+S_c(a-b)^2\geq 0

1/ បើ S_a; S_b; S_c\geq 0\Rightarrow S\geq 0

2/ បើ a\geq b\geq c\& S_b; S_a+S_b+S_c\geq 0\Rightarrow S\geq 0

3/ បើ a\geq b\geq c\& S_a, S_c; S_a+2S_c, S_c+2S_b\geq 0\Rightarrow S\geq 0

4/ បើ a\geq b\geq c\&S_b, S_c\geq 0; a^2S_b+b^2S_a\geq 0\Rightarrow S\geq 0

5/ បើ S_a+S_b+S_c\geq 0\& S_aS_b+S_bS_c+S_cS_a\geq 0\Rightarrow S\geq 0

Advertisements

ខូចចិត្តព្រោះ scribd.com

ដោយសារឃើញវែបសាយថ៍ Scribd.com នឹងអាចប្រើប្រាស់ដោយអាប់ឡូដឯកសារនានាចូលបាន ខំប្រឹងអាប់ឡូដឯកសារមួយចំនួនធំ

ដល់ពេលឥឡូវស្រាប់តែ scribd.com ត្រូវបានបិទភឹង។ ឯកសារខ្ញុំដែលនៅលើផ្ទាំងអ៊ីធឺណេតក៏ត្រូវចប់ភឹងទៅតាម scribd. com ដែរ

មិនហ៊ានទុកឯកសារក្នុងកុំព្យួទ័រទេ ខ្លាចវាច្រើនពេកស៊ីស្ប៉េសច្រើន ខ្លាចកុំព្យូទ័រដើរយឺត លេងហ្គេមមិនកើតខំប្រឹងសរសេរឯកសារទាំងនោះ

យកទៅអាប់ឡូដចូល scribd.com អាឡូវស្រាលទាំងកុំព្យួទ័រ ស្រាលទាំងខ្លូនទៀត។ បើដឹងថាវែបសាយថ៍មួយនឹងចឹងខ្ញុំមិនខ្ចីយកឯកសារ

ខ្ញុំទៅប្រថុយអោយបាត់បង់អស់អាលីងចឹងសោះ។

នៅសល់តែកូដក្នុង scribd.com តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចបំលែងវាអោយទៅជាឯកសារ ហើយទាញយកមកវិញបានសោះ។ ខូចចិត្ត

អង្គុយរអ៊ូតែម្នាក់ឯង ដូចមនុស្សស្ទើរ 😀

203 គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែ

Van Khea: ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះបណ្ដាចំនួនវិជ្ជមាន a, b, c គេបានៈ
\displaystyle \frac{1}{a^3\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{1}{b^3\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{1}{c^3\sqrt{c^2+2a^2}}\geq \frac{\sqrt{3}}{abc\sqrt[3]{abc}}
សំរាយបញ្ជាក់
យើងមានៈ
\displaystyle \frac{1}{a^3\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{1}{b^3\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{1}{c^3\sqrt{c^2+2a^2}}\displaystyle =\frac{(\frac{1}{a^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{(\frac{1}{b^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{(\frac{1}{c^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{c^2+2a^2}}
ដោយ \displaystyle \frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1 នោះយើងបានៈ
\displaystyle \frac{(\frac{1}{a^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{(\frac{1}{b^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{(\frac{1}{c^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{c^2+2a^2}}\displaystyle \geq \frac{(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}}
ម្យ៉ាងទៀតយើងមានៈ
\displaystyle (\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})^{\frac{3}{2}}=((\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})^2)^{\frac{3}{4}}\displaystyle \geq (3(\frac{1}{a^2b^2}+\frac{1}{b^2c^2}+\frac{1}{c^2a^2}))^{\frac{3}{4}}\displaystyle =\frac{(3(a^2+b^2+c^2))^{\frac{3}{4}}}{(abc)^{\frac{3}{2}}}
\displaystyle \Rightarrow \frac{1}{a^3\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{1}{b^3\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{1}{c^3\sqrt{c^2+2a^2}}\geq \frac{(3(a^2+b^2+c^2))^{\frac{3}{4}}}{(abc)^{\frac{3}{2}}(3(a^2+b^2+c^2))^{\frac{1}{2}}}\displaystyle =\frac{(3(a^2+b^2+c^2))^{\frac{1}{4}}}{(abc)^{\frac{3}{2}}}
តាមវិសមភាព AM-GM យើងមានៈ \displaystyle a^2+b^2+c^2\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}
\displaystyle \Rightarrow \frac{1}{a^3\sqrt{a^2+2b^2}}+\frac{1}{b^3\sqrt{b^2+2c^2}}+\frac{1}{c^3\sqrt{c^2+2a^2}}\geq \frac{(3.3\sqrt[3]{a^2b^2c^2})^{\frac{1}{4}}}{(abc)^{\frac{3}{2}}}\displaystyle =\frac{\sqrt{3}}{abc\sqrt[3]{abc}}
ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។ សមភាពកើតមានពេល a=b=c

202​ លំហាត់គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែ

(វ៉ាន់ ឃា) ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះចំនួនពិតវិជ្ជមាន a, b, c គេបានៈ
\displaystyle \frac{a^3b}{a+b}+\frac{b^3c}{b+c}+\frac{c^3a}{c+a}\geq \frac{3abc}{2}
សំរាយបញ្ជាក់
វិសមភាពខាងលើមិនមានអីស្មុគស្មាញច្រើនទេ យើងចែកអង្គទាំងពីរនឹង abc នោះយើងនឹងបានៈ
\displaystyle \frac{a^2}{c(a+b)}+\frac{b^2}{a(b+c)}+\frac{c^2}{a(c+a)}\geq \frac{3}{2}
តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងមានៈ
\displaystyle \frac{a^2}{c(a+b)}+\frac{b^2}{a(b+c)}+\frac{c^2}{b(c+a)}\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}
ម្យ៉ាងទៀតយើងមាន (a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca)
ដូចនេះយើងបានៈ
\displaystyle \frac{a^2}{c(a+b)}+\frac{b^2}{a(b+c)}+\frac{c^2}{b(c+a)}\geq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)}=\frac{3}{2}
ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។ សមភាពកើតមានពេល a=b=c
ករណីមួយផ្សេងទៀតបើយើងតាង \displaystyle a=\frac{1}{x};b=\frac{1}{y};c=\frac{1}{z}
នោះលំហាត់នឹងក្លាយទៅជារាងថ្មីមួយទៀតគឺ
\displaystyle \frac{1}{x^2(x+y)}+\frac{1}{y^2(y+z)}+\frac{1}{z^2(z+x)}\geq \frac{3}{2xyz}
ចំពោះលំហាត់មួយចំនួនទៀតគេអាចប្រើរាងខាងលើអោយទៅជារាងផ្សេងមួយផ្សេងទៀតដែរ ដូចជា
\displaystyle \frac{1}{x^2(x+y)}+\frac{1}{y^2(y+z)}+\frac{1}{z^2(z+x)}\geq \frac{9\sqrt{3}}{2(xy+yz+zx)^{\frac{3}{2}}}
ឬក៏អាចអោយស្រាយថាៈ
\displaystyle \frac{1}{x^2(x+y)}+\frac{1}{y^2(y+z)}+\frac{1}{z^2(z+x)}\geq \frac{9}{2(xy^2+yz^2+zx^2)}
តើយល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទេ ?

201 លំហាត់សំរាប់សិស្សពូកែ

(វ៉ាន់ ឃា) គេអោយ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ
\displaystyle \frac{\sqrt{a+b-c}}{c}+\frac{\sqrt{b+c-a}}{a}+\frac{\sqrt{c+a-b}}{b}\geq \frac{3\sqrt{3(a+b+c)}}{a+b+c}
សំរាយបញ្ជាក់
ជាដំបូងយើងត្រូវតាង x=\sqrt{a+b-c};y=\sqrt{b+c-a};z=\sqrt{c+a-b}
សមមូលនឹងៈ
x^2=a+b-c;y^2=b+c-a;z^2=c+a-b
\Rightarrow 2a=z^2+x^2;2b=x^2+y^2;2c=y^2+z^2\&a+b+c=x^2+y^2+z^2
ដូចនេះវិសមភាពខាងលើសមមូលនឹងៈ
\displaystyle \frac{x}{y^2+z^2}+\frac{y}{z^2+x^2}+\frac{z}{x^2+y^2}\geq \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}
ម្យ៉ាងទៀតយើងមានៈ
\displaystyle \frac{x}{y^2+z^2}+\frac{y}{z^2+x^2}+\frac{z}{x^2+y^2}\displaystyle =\frac{(x^2)^2}{x^3y^2+z^2x^3}+\frac{(y^2)^2}{y^3z^2+x^2y^3}+\frac{(z^2)^2}{z^3x^2+y^2z^3}
\displaystyle \geq \frac{(x^2+y^2+z^2)^2}{x^2y^3+y^2z^3+z^2x^3+x^2y^3+y^2z^3+z^2x^3}
ឥឡូវយើងត្រូវស្រាយថា \displaystyle (x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}\geq 3\sqrt{3}(x^2y^3+y^2z^3+z^2x^3) និងស្រាយថា \displaystyle (x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}\geq 3\sqrt{3}(x^3y^2+y^3z^2+z^3x^2)
តាមលំហាត់ 32 van khea នោះពីរវិសមភាពខាងលើផ្ទៀងផ្ទាត់ជានិច្ច។
ដូចនេះយើងបានៈ
\displaystyle x^2y^3+y^2z^3+z^2x^3+x^2y^3+y^2z^3+z^2x^3\leq \frac{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}{3\sqrt{3}}
\displaystyle \Rightarrow \frac{x}{y^2+z^2}+\frac{y}{z^2+x^2}+\frac{z}{x^2+y^2}\displaystyle \geq \frac{3\sqrt{3}(x^2+y^2+z^2)^2}{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}
ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។ សមភាពកើតមានពេល a=b=c

200 គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែ

ស្រាយបញ្ចាក់ថាចំពោះចំនួនពិតវិជ្ជមាន a, b, c គេបានៈ

\displaystyle \frac{1}{a(a+b)}+\frac{1}{b(b+c)}+\frac{1}{c(c+a)}\geq \frac{9}{2(ab+bc+ca)}

សំរាយបញ្ជាក់

តាង \displaystyle a=\frac{xy}{z}; b=\frac{yz}{x}; c=\frac{zx}{y}\Rightarrow ab+bc+ca=x^2+y^2+z^2

ដូចនេះវិសមភាពខាងលើសមមូលនឹងៈ

\displaystyle \frac{x^2}{y^2(z^2+x^2)}+\frac{y^2}{z^2(x^2+y^2)}+\frac{z^2}{x^2(y^2+z^2)}\geq \frac{9}{2(x^2+b^2+z^2)}

តាមវិសមភាព AM-GM យើងមានៈ

\displaystyle \frac{x^2}{y^2(z^2+x^2)}+\frac{y^2}{z^2(x^2+y^2)}+\frac{z^2}{x^2(y^2+z^2)}\geq \frac{3}{\sqrt[3]{(x^2+y^2)(y^2+z^2)(z^2+x^2)}}\displaystyle \geq \frac{9}{2(x^2+y^2+z^2)}

ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។ សមភាពកើតមានពេល x=y=z\Leftrightarrow a=b=c

199​ គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែ

(វ៉ាន់ ឃា) ឧបមាថា x, y, z ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ x+y+z=1 ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ

\displaystyle \frac{1}{x^2(1-x)^2}+\frac{1}{y^2(1-y)^2}+\frac{1}{z^2(1-z)^2}\geq \frac{9}{4xyz}
សំរាយបញ្ជាក់
ជាដំបូងយើងត្រូវតាង x=a^2; y=b^2; z=c^2\Rightarrow x+y+z=a^2+b^2+c^2=1
ដូចនេះវិសមភាពខាងលើទៅជាៈ
\displaystyle \frac{1}{a^4(1-a^2)^2}+\frac{1}{b^4(1-b^2)^2}+\frac{1}{c^4(1-c^2)^2}\geq \frac{9}{4a^2b^2c^2}
\displaystyle \Leftrightarrow \frac{1}{a^4(b^2+c^2)^2}+\frac{1}{b^4(c^2+a^2)^2}+\frac{1}{c^4(a^2+b^2)^2}\geq \frac{9}{4a^2b^2c^2}
\displaystyle \Leftrightarrow \frac{a^2b^2}{c^2(a^2+b^2)^2}+\frac{b^2c^2}{a^2(b^2+c^2)^2}+\frac{c^2a^2}{b^2(c^2+a^2)^2}\geq \frac{9}{4(a^2+b^2+c^2)}
ព្រោះ a^2+b^2+c^2=1
តាង \displaystyle u=\frac{ab}{c};v=\frac{bc}{a};w=\frac{ca}{b}\Rightarrow uv+vw+wu=a^2+b^2+c^2=1
ដូចនេះវិសមភាពខាងលើទៅជាៈ
\displaystyle \frac{1}{(u+v)^2}+\frac{1}{(v+w)^2}+\frac{1}{(w+u)^2}\geq \frac{9}{4(uv+vw+wu)}
តាង r=u+v;s=v+w;t=w+u
\Rightarrow 2u=t+r-s; 2v=r+s-t; 2w=s+t-r
\displaystyle \Rightarrow 4(uv+vw+wu)=2rs+2st+2tr-r^2-s^2-t^2
ដូចនេះវិសមភាពខាងលើទៅជាៈ
\displaystyle (2rs+2st+2tr-r^2-s^2-t^2)(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{s^2}+\frac{1}{t^2})\geq 9
\displaystyle \Leftrightarrow (\frac{2}{rs}-\frac{1}{t^2})(r-s)^2+ (\frac{2}{st}-\frac{1}{r^2})(s-t)^2+ (\frac{2}{tr}-\frac{1}{s^2})(t-r)^2\geq 0
តាង \displaystyle S_r=\frac{2}{st}-\frac{1}{r^2};S_s=\frac{2}{tr}-\frac{1}{s^2};S_t=\frac{2}{rs}-\frac{1}{t^2}
ដូចនេះវិសមភាពខាងលើសមមូលនឹងៈ
S_r(s-t)^2+S_s(t-r)^2+S_t(r-s)^2\geq 0
មិនបាត់បង់លក្ខណៈទូទៅនៃលំហាត់ទេ យើងឧបមាថា r\geq s\geq t នោះយើងបានៈ S_r\geq 0
តាមវិសមភាព S.O.S យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា s^2S_s+t^2S_t\geq 0 ជាការស្រាច់
យើងមានៈ s^2S_s+t^2S_t=2s^3+2t^3-2rst
s^2S_s+t^2S_t\geq 0\Rightarrow s^3+t^3\geq rst
យើងមាន \displaystyle s^3+t^3\geq \frac{1}{2}(s+t)(s^2+t^2)\geq (s+t)st\geq rst
ព្រោះ s+t=v+w+w+u\geq u+v=r
ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។ សមភាពកើតមានពេល \displaystyle x=y=z=\frac{1}{3}