02. លំហាត់ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ

Advertisements

លំហាត់ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ .

(vankhea) លំហាត់ធរណីមាត្រ

(វ៉ាន់ ឃា) លំហាត់ធរណីមាត្រ

 

download here

លំហាត់ធរណីមាត្រ

(vankhea) ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ

 

Download here

ទ្រឹស្ដីបទ (vankhea) ក្នុងប្រឡេឡូក្រាម

ទាញយកនៅទីនេះ (download here)