ទ្រឹស្ដីបទៈ អ្នកនិពន្ធ វ៉ាន់ ឃា

ត្រីកោណ \Delta ABC ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ (C)។ តាង K ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ \Delta ABC។ កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK កាត់រង្វង់(C) រៀងគ្នាត្រង់ D, E, F។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ

\displaystyle \frac{BD\times CE}{BC\times DE}+\frac{CE\times AF}{CA\times EF}+\frac{AF\times BD}{AB\times FD}=1

today

 

លំហាត់ទី 54 សំរាប់សិស្សពូកែ

view 1view 2

លំហាត់បែបគណនា

តាមរូបខាងក្រោមចូរគណនារង្វាស់មុំ \angle BKJ
df
ចំលើយ
គូសភ្ជាប់ដូចរូបខាងក្រោម
xxx333
ដោយ BK ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់នោះយើងបាន \angle BCK=90^0
ម្យ៉ាងទៀតយើងមាន \angle BKC=\angle BAC=180^0-\angle ABC-\angle BCA=180^0-60^0-45^0=75^0
\angle CBK=\angle CAK=

ទ្រឹស្ដីបទៈ អ្នកនិពន្ធ វ៉ាន់ ឃា ( Theorem Author: Van Khea)

តាង O ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ \Delta ABC។ កន្លះបន្ទាត់ AO, BO, CO កាត់ជ្រុង BC, CA, AB រៀងគ្នាត្រង់ D, E, F។ តាង (l) ជាបន្ទាត់មួយកាត់ AB, AC, AD រៀងគ្នាត្រង់ M, N, P
ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ
\displaystyle \frac{BM}{MA}\cdot \frac{AF}{FB}+\frac{CN}{NA}\cdot \frac{AE}{EC}=\frac{DP}{PA}\cdot \frac{AO}{OD}
vankhea theorem
ករណីពិសេសមួយនៃទ្រឹស្ដីបទនេះគឺនៅពេលដែលចំនុច P ត្រួតស៊ីគ្នាលើចំនុច O នោះយើងបានៈ \displaystyle \frac{BM}{MA}\cdot \frac{AF}{FB}+\frac{CN}{NA}\cdot \frac{AE}{EC}=1
vankhea
កំណត់ចំណាំៈ ទ្រឹស្ដីបទនេះត្រូវបានខ្ញុំតែងឡើងនៅថ្ងៃទី 11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2015។ នេះជាទ្រឹស្ដីបទមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៌ពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវគណិតវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំង។
សំរាយបញ្ជាក់

ទ្រឹស្ដីបទ អ្នកនិពន្ធ វ៉ាន់ ឃា ( Author: Van Khea)

តាង K ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ \Delta ABC។ កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK កាត់ជ្រុង BC, CA, AB រៀងគ្នាត្រង់ $D, E, F$ រួចកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ \Delta ABC រៀងគ្នាត្រង់ P, Q, R។ តាង QR, RP, PQ កាត់កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK រៀងគ្នាត្រង់ X, Y, Z
ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ
\displaystyle \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+\frac{BK}{KY}\cdot \frac{YE}{EB}+\frac{CK}{KZ}\cdot \frac{ZF}{FC}=4
image 2015
សំរាយបញ្ជាក់
អនុវត្តទ្រឹឹស្ដីបទ (vankhea) យើងមានៈ
https://kheavan.wordpress.com/2015/05/28/%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%91-%E1%9E%9C%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B-%E1%9E%83%E1%9E%B6-van-kheas-theorem/
\displaystyle \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+\frac{BK}{KQ}\cdot \frac{QE}{EB}+\frac{CK}{KR}\cdot \frac{RF}{FC}=2
\displaystyle \frac{BK}{KY}\cdot \frac{YE}{EB}+\frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}+\frac{CK}{KR}\cdot \frac{RF}{FC}=2
\displaystyle \frac{CK}{KZ}\cdot \frac{ZF}{FC}+\frac{BK}{KQ}\cdot \frac{QE}{EB}+\frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=2
បូកអង្គនិងអង្គនៃសមភាពខាងលើយើងបានៈ
\displaystyle \sum \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}+2\sum \frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=6
អនុវត្តទ្រឹស្ដីបទ (vankhea) ទី២ យើងមានៈ
https://kheavan.wordpress.com/2015/06/01/%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9F%96-%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92/
\displaystyle \sum \frac{AK}{KP}\cdot \frac{PD}{DA}=1
ដូចនេះយើងបានៈ
\displaystyle \sum \frac{AK}{KX}\cdot \frac{XD}{DA}=6-2=4

Nice inequality (Author: Van Khea 06/2015)

Let a, b, c be positive real numbers such that abc=1.
Prove that:
\displaystyle \biggl(\frac{a}{1+b}\biggl)^{3/5}+\biggl(\frac{b}{1+c}\biggl)^{3/5}+\biggl(\frac{c}{1+a}\biggl)^{3/5}\geq \frac{3}{2^{3/5}}

សេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចបំផុតនៅកម្ពុជា លោក វ៉ាន់ ឃា

វ៉ាន់ ឃា ជាអតីតសិស្សមកពីវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុន។ វ៉ាន់ ឃា បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ 2006 ហើយក៏បានចូលរៀននៅសាលាតិចណូរយៈពេល 1 ឆ្នាំក្រោមការជួយអាហាររូបករណ៍របស់អង្គការជប៉ុនក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ។ ក្រោយពីរៀននៅតិចណូបានមួយឆ្នាំ វ៉ាន់ ឃា ក៏បានប្រឡងជាប់អាហាររូបករណ៍ទៅប្រទេសវៀតណាម។ ដោយសារ វ៉ាន់ ឃា មានចំណង់ចំណូលចិត្តជាខ្លាំងលើផ្នែកគណិតវិទ្យា លោកក៏សំរេចចិត្តរត់ចោលអាហាររួបករណ៍នៅតិចណូទៅរៀននៅវៀតណាមផ្នែកវិស្វករសំណង់វិញ។ គោលដៅរបស់លោក វ៉ាន់ ឃា គឺទៅស្រាវជ្រាវនិងផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្តចំនួនពីរដែលលោកបានរកឃើញកាលពីនៅរៀនវិទ្យាល័យ។
នៅក្នុងរយៈពេល 6 ឆ្នាំនៃការសិក្សានៅវៀតណាមលោក វ៉ាន់ ឃា ស្រាវជ្រាវស៊ីជំរៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាផ្នែកវិសមភាពនៃចំនួនពិត ហើយលោកក៏បានបង្កើតលំហាត់និងទ្រឹស្ដីបទយ៉ាងច្រើន។
នៅឆ្នាំ 2013 លោក វ៉ាន់ ឃា បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវៀតណាមផ្នែកវិស្វករសំណង់។ ក្រោយពេលត្រឡប់មកពីវៀតណាមវិញ លោកវ៉ាន់ ឃា ក៏បានបន្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួចមួយឆ្នាំ គឺក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើចំនុចខ្វះខាត់ផ្នែកគណិតវិទ្យា តែជាអកុសលលោក វ៉ាន់ ឃា មិនចេះភាសាថៃទើបធ្វើអោយការស្រាវជ្រាវត្រូវបោះបង់ចោល និងទ្រាំធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន 7 ខែ។
ក្រោយពីមានការប្រែប្រួលនយោបាយរវាងកម្ពុជា និងថៃ លោក វ៉ាន់ ឃា បានត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាមួយលុយសន្សំបន្តិចបន្ទួច។ ក្រោយពីបានដឹងថាលោក វ៉ាន់ ឃា មកដល់ស្រុកខ្មែរជាមួយលុយកាកបន្តិចបន្ទួចនោះ ក៏មានមិត្តភក្ដិពីរនាក់បានរៀបចំគំរោងបោកប្រាស់លោក អោយទៅធ្វើការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចំនួនពីរខែ ដោយមិនបើកប្រាក់ពលកម្មអោយហើយត្រូវចំណាយលុយអស់ពីខ្លួនទៀត (ពួកម៉ាក ចង្រៃ)។
ក្រោយមកលោក វ៉ាន់ ឃា ក៏សំរេចចិត្តមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 30$ ដើម្បីរកការងារធ្វើ។

11391530_1599142260371380_3127886462521246760_n