ដំណឹងថ្មី

ជូនដំណឹងដល់បណ្ដានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់

អោយបានជ្រាបថា នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាល

វៀតណាមបានសំរេចតំឡើងប្រាក់ខែ 30% នៃប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ន បន្ថែមទៀត។ ដូចនេះសូម

បណ្ដានិស្សិតដែលមានមុខរៀននៅវៀតណាមទាំងអស់ជ្រាបជាដំណឹង 😀

ហើយចំពោះប្រាក់សរុបសូមគុណ ហើយទូទាត់ដោយខ្លួនឯង (ប្រហែល <2500000 ដុង > 100$)

Advertisements

កម្មវិធីពិភាក្សានយោបាយ

កម្មវិធីពិភាក្សានយោបាយនោះគ្មានអីក្រៅពីដកដាក់នឹងទេ ដាក់តែមួយពែងគឺថានយោបាយ

ចេញមកដូចទឹងចឹង ហេហេ 😀

ទៅផ្សារទិញថ្នាំព្រួន

រូបខាងលើនេះជាថ្នាំព្រួនដែលខ្ញុំទៅទិញមកពីផ្សារ មិនមែនអាស្អីគេនោះទេកុំមើលច្រឡំ

លឺមិត្តភក្ដិខ្ញុំប្រាប់ថានៅទីក្រុងហាណូយអ្នកណាក៏មានរោគព្រួនដែរ ហើយភ្នាក់ងារចំឡង

ព្រួនដ៏សំខាន់នោះគឺតាមរយៈសត្វមូស ពេលវាខាំយើងហើយវាក៏បានចំលងពងព្រួនមក

ក្នុងខ្លួនមនុស្ស ហើយរាល់ថ្ងៃមូសខាំមិនដឹងជាប៉ុន្មានដងទេ ប្រហែលជាកើតព្រួនហើយ

វ៉េបសាយសៀវភៅ

http://www.cramster.com/math-solutions/

Free 19 លំហាត់វិសមភាព

លំហាត់សារដើម

គេអោយ 0<a_1\leq a_2\leq a_3\leq a_4 ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ

a_1^{a_3-a_2}a_2^{a_4-a_3}a_3^{a_2-a_1}a_4^{a_3-a_2}\leq a_2^{a_3-a_1}a_3^{a_4-a_2}

កាលវិភាគឆមាសទី1ឆ្នាំ2010