ទ្រឹស្ដីបទៈ អ្នកនិពន្ធ វ៉ាន់ ឃា

ត្រីកោណ \Delta ABC ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ (C)។ តាង K ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ \Delta ABC។ កន្លះបន្ទាត់ AK, BK, CK កាត់រង្វង់(C) រៀងគ្នាត្រង់ D, E, F។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាៈ

\displaystyle \frac{BD\times CE}{BC\times DE}+\frac{CE\times AF}{CA\times EF}+\frac{AF\times BD}{AB\times FD}=1

today

 

Advertisements