ទំនាក់ទំនងចំងាយនៅក្នុងត្រីកោណ

vankhea books

Advertisements

d_a = (AC’/C’B)*d_b + (AB’/B’C)*d_c

vankhea problem

a.AA_1=b.BB_1+c.CC_1

2012

vankhea free download

inequality book free download

វិសមភាពក្នុងត្រីកោណមាត្រ

4-12-2012